Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) gereği Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Sahil Martı Turizm İnş. Tic. Ve San. Ltd. Şti. tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak aşağıda açıklanan süreç ve kapsamda işlenmektedir. İlgililerin Bilgisine Sunulur.

1.1 KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMAMIZIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verilerinizi otel işletmeciliği ve bu işletmeciliğe bağlı acentecilik, otel transfer ve lojistik, düğün-nişan, konferans, toplantı, restoran, spa ve masaj salonları ve buna benzer hizmetleri yürütmek amacıyla mevzuata, şirket politikalarımıza, sözleşme ve diğer hukuki sebeplere dayanılarak toplanmaktadır

Bu sebeplerle bize sunmuş olduğunuz kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

1.2 KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMACIMIZ

Kişisel verilerinizi, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Otelimiz tarafından aşağıda yer alan temel amaçlar başta olmak üzere

İşlenmekte olup:

Ticari faaliyetlerin mevzuat ve şirket politikalarına uygun olarak hareket etmesi,
İnsan kaynakları faaliyetleri, plan ve organizasyonları,
İlişkili gerçek kişilerin ticari, fiziki ve hukuki emniyetlerinin sağlanması,
Ticari strateji ve buna bağlı politikalar geliştirilmesi

Faaliyetlerimiz kapsamında işlenen kişisel verileriniz: Otel olarak yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, oda rezervasyonlarınız ve konaklama isteklerinizin yönetilmesi, otel-belirtilen yer transfer hizmetlerinin yürütülmesi, düğün, balo, konferans ve toplantı gibi organizasyonların yürütülmesi; bu kapsamda ödemelerin alınması ve yasal belgelerin muhasebe standartlarına uygun bir şekilde oluşturulması ve saklanması, mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesinin sağlanması, isteklerinizi daha iyi anlayarak kişiselleştirilmiş bir hizmet düzeni sağlanması, genel kayıt tutma işleminin yönetilmesi, misafir(müşteri) memnuniyet anketlerinin yapılması ve bu kapsamda ihtiyaçlarınızı karşılamak için hizmetlerimizin uyarlanması, konaklama öncesinde, sırasında ve sonrasında misafirlerle olan ilişkilerimizin yönetilmesi, Otel’e ait lokasyonlarda güvenliğin sağlanması, istatistiki raporlamaların gerçekleştirilmesi, misafirlerin profillerinin belirlenmesi gibi amaçlarla Otel tarafından işlenmektedir.

1.3 KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARIYORUZ

Kişisel verileriniz, size sağlanacak hizmetlerin tam ve zamanında sunulabilmesi ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla, kişisel verileri talep etmeye kanunen yetkili olan kamu kurum ve kuruluşlarla, veri güvenliği konusunda bizimle hukuken ve teknik olarak aynı sorumlulukları taşıyan: bulut hizmeti aldığımız yedekleme işletmesi, talep etmekte olduğunuz otel işletmeciliğine bağlı yan hizmetler(aktivite; gezi, konferans, düğün balo ve benzer hizmetler) organizasyon şirketleri ve kişileri, Otel adına veri işleyen araştırma, tanıtım ve danışmanlık hizmeti veren firmalar gerektiği ölçüde Otelimiz tarafından paylaşılacaktır.

1.4 VERİ SAHİBİ OLARAK KVKK’NIN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel verilerinizi işlememize yönelik KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:
✓ Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
✓ Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
✓ Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
✓ Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
✓ Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin
kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
✓ KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
✓ İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
✓ Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Posta adresimiz: G.M.K. Bulvarı Akdeniz Mahallesi 825 / A Mezitli / MERSİN adresimize gönderebilir, elektronik olarak www.sahilmartihotel.com.tr internet adresimizdeki KVK başvuru formunu eksiksiz doldurarak kvkk@sahilmartihotel.com e-posta adresine gönderebilirsiniz.

Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır

PDF Olarak görüntüle