Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Sahil Martı Turizm İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi (Sahil Martı Hotel) tarafından hazırlanmıştır.

Sahil Martı Hotel Hizmet binalarımız ve tesislerimiz içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, sosyal alanlar, plaj ve havuzlar, Restoran, Lobi ve diğer salonlar, toplantı konferans odaları, balo salonları, barlar ve diğer sosyal alanlar otopark, ofis odaları ve kat koridorları hizmet alanında bulunan toplam 15 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Üst Yönetim ve atadığı birim tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

VERİ SAHİBİ OLARAK KVKK’NIN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel verilerinizi işlememize yönelik KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:
✓ Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
✓ Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
✓ Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
✓ Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
✓ Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
✓ KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
✓ İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
✓ Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Detaylı bilgi için lütfen www.sahilmartihotel.com.tr web sitemizde yayınlanan aydınlatma beyanı metinleri, politika ve prosedürleri inceleyiniz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Posta adresimiz: G.M.K. Bulvarı Akdeniz Mahallesi 825 / A Mezitli / MERSİN adresimize gönderebilir, elektronik olarak www.sahilmartihotel.com.tr internet adresimizdeki KVK başvuru formunu eksiksiz doldurarak kvkk@sahilmartihotel.com e-posta adresine gönderebilirsiniz.

Otelimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Detaylı bilgi edinmek istediğinizde bizimle iletişime geçebilir www.sahilmartihotel.com.tr adresimiz üzerinden Kurumsal bölümü Politikalar ve beyanları ziyaret edebilirsiniz.

PDF Olarak görüntüle